Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt için size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Bu zorunluluk için; çalışan sayısı, yıllık mali bilanço toplamı gibi kriterler göz önüne alınmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA 6698 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1’İNCİ MADDESİNE (*) GÖRE İLAN EDİLEN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT TARİHLERİ

Veri Sorumluları

Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi

Kayıt için verilen süre

Kayıt için son tarih

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018

39 ay

31.12.2021

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018

39 ay

31.12.2021

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.01.2019

36 ay

31.12.2021

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

01.04.2019

33 ay

31.12.2021

Not: Bu karar VERBİS'e kayıt ile ilgili süreleri düzenler. Ertelemeler ve yeni açıklamalar ile ilgili süreç takip edilmelidir.

"Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı

Karar Tarihi

: 19/07/2018

Karar No

: 2018/88

Konu Özeti

: Sicile kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16'ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.” hükmü ile Kanunun Geçici 1'nci maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.” hükmü göz önünde bulundurularak;

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

 • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne

 • Bu kararın Kurum internet sayfası ile Resmî Gazetede yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

"VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması" hakkında 03/09/2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kurul Kararı

Karar Tarihi

: 03/09/2019

Karar No

: 2019/265

Konu Özeti

: VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,

 • Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

"VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması" hakkında 17/12/2019 tarihli ve 2019/387 sayılı Kurul Kararı

Karar Tarihi

: 17/12/2019

Karar No

: 2019/387

Konu Özeti

: VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 17/12/2019 tarihli ve 2019/387 sayılı kararına göre VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt süreleri uzatılmıştır.

İlgili karara göre,
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,

 • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,

 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine

uzatılmasına, bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmî Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir.

"VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması" hakkında 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kurul Kararı

Karar Tarihi

: 23/06/2020

Karar No

: 2020/482

Konu Özeti

: VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle, bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle, Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine

kadar uzatılmasına,

 • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması" hakkında 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kurul Kararı

Karar Tarihi

: 11/03/2021

Karar No

: 2021/238

Konu Özeti

: VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

 • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
 • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL' den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine

kadar uzatılmasına,

 • Anılan Kararın Kurum internet sayfası ve Resmi Gazetede yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.