Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 16. Maddeye Göre İstisna Kapsamına Alınan Veri Sorumluları

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt zorunluluğunda çeşitli kurum ve meslek grupları istisna kapsamına alınmıştır

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA 6698 SAYILI KANUNUN 16'NCI MADDESİNE GÖRE VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İSTİSNA GETİRİLEN VERİ SORUMLULARI

Veri Sorumluları

Kurul Kararı

Resmi Gazetede Yayım Tarihi

Tarihi

Sayısı

Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler

02.04.2018

2018/32

15.05.2018

1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler

02.04.2018

2018/32

15.05.2018

5253 sayılı Demekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler

02.04.2018

2018/32

15.05.2018

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler

02.04.2018

2018/32

15.05.2018

1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar

02.04.2018

2018/32

15.05.2018

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

02.04.2018

2018/32

15.05.2018

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri

28.06.2018

2018/68

18.08.2018

Arabulucular

05.07.2018

2018/75

18.08.2018

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar

19.07.2018

2018/87

18.08.2018

Önemli Not: Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna olmak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan da istisna olmak anlamına gelmemektedir. Kayıt yükümlülüğünden istisna olan veri sorumluları da diğer veri sorumluları gibi 6698 sayılı Kanun hükümlerine uymak zorundadır.