Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/01/2020 tarihli ve 2020/63 sayılı Karar Özeti


“Veri sorumlusu hastanede uygulanan beyaz kod kapsamında ilgili kişinin işlenen kişisel verileri” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/01/2020 tarihli ve 2020/63 sayılı Karar Özeti

 

Karar Tarihi : 27/01/2020
Karar No : 2020/63
Konu Özeti : Beyaz Kod uygulaması kapsamında işlenen kişisel veriler

 

İlgili kişi tarafından Kuruma yapılan şikâyette özetle, babasının tedavisi için gittikleri hastanede hastane görevlileri ile arasında yaşadığı tartışma sonucunda barkot alamadan hastaneden ayrılmak durumunda kaldığı, bahse konu hastane görevlilerinin yaşanan tartışma olayından 1 yıl 3 ay sonra tutanak tuttuğu, daha sonra bu tutanak aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, bu sebeple adli para cezasına mahkûm edildiği ve vekâlet ücreti ödemek zorunda kaldığı, hastane görevlilerinin kamu gücünü kullanarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası bilgilerini hastane verilerinden alarak olay yeri tutanağına işlediği, bu durumun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) aykırılık teşkil ettiği belirtilerek, konunun incelenmesi talep edilmiştir.

Şikâyet dilekçesi ekinde yer alan veri sorumlusunun konuya ilişkin yapmış olduğu başvuru çerçevesinde ilgili kişiye verdiği cevapta özetle,

  • Hasta kayıt sürecinde yaşanan olay ile ilgili olarak tutanak tutulduğu, Sağlık Bakanlığının Hukuk Müşavirliğinin Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulamasına dair 2016/3 Genelgesine göre işlem başlatılarak, Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapıldığı,
  • Ayrıca Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, kişisel verilerin sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından paylaşıldığı

ifade edilmiştir.

Başlatılan inceleme çerçevesinde veri sorumlusundan savunması istenilmiş olup, alınan cevabi yazıda özetle;

  • Hastanede yaşanan tartışma sonucunda veri giriş elemanı tarafından Beyaz Kod verildiği, bu sebeple, Beyaz Kod tutanağının tutulduğu, söz konusu tutanak tutulurken ilgili kişinin kimlik bilgilerinin tutanağa işlendiği, kimlik bilgileri işlenmeden Beyaz Kod tutanağının tutulmasının mümkün olmadığı,
  • Kanunun “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm ile söz konusu kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu

ifade edilmiştir.

Söz konusu iddiaların incelenmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/01/2020 tarih ve 2020/63 sayılı Kararında;

  • Kişisel verilerin işlenme şartlarının düzenlendiği Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceğinin, ikinci fıkrasında ise kişisel verilerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenmesinin mümkün olduğunun hükme bağlandığı,
  • Taraflar arası yaşanan tartışma sonucunda veri sorumlusu nezdinde Beyaz Kod uygulaması kapsamında hastane görevlileri tarafından ilgili kişiye ait kişisel verilerin işlendiği,
  • Öte yandan, 2/11/2011 tarih ve 28103 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Hukuki Yardım" başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca hukukî yardım yapılır. Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar, ayrıca vekâletname ibraz etmeksizin ilgili personeli vekil sıfatı ile temsil eder. Bu yardımın usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir." hükmünün yer aldığı,
  • Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulamasına dair 2016/3 Genelgesi ile Beyaz Kod uygulamasına başlandığı, bu doğrultuda, sağlık personelinin hukuki yardımdan faydalanabilmesi adına "Beyaz Kod Kullanım Kılavuzu 2.0" kapsamında, şiddete maruz kalan çalışanın, adli süreçlerde kanıt teşkil etmesi açısından olaya tanık olan diğer personel ile birlikte, olayı anlatan ve belgeleyen bir tutanak düzenlemesi gerektiğinin ifade edildiği,
  • Uygulamada yürütme organının Anayasada öngörülmüş düzenleyici işlemlere ek olarak, genel, soyut ve objektif hukuk kuralları öngörebildiği, bu tür düzenleyici işlemlere “adsız düzenleyici işlemler” denildiği, genelgelerin de bunlardan biri olduğu

değerlendirmelerinden hareketle,

  • İlgili kişi ile hastane görevlileri arasında yaşanan tartışma neticesinde yaşanan olayla ilgili hastane görevlilerince tutanak tutulduğu, sonrasında hastane görevlilerince ilgili kişi hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, bu kişilerce kamu gücü kullanılarak açık rızası olmaksızın ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgilerinin hastane verilerinden alınarak olay yeri tutanağına 1 yıl 3 ay sonra işlendiği, bu şekilde temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle hastaneye başvurduğu; hastanenin vermiş olduğu cevapta ise, ilgili kişinin babasının tedavisinin eksiksiz planlanıp yapıldığı, olay ile ilgili tutanağın 1 yıl 3 ay sonra değil, olayla aynı gün tutulduğu, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulamasına dair 2016/3 Genelgesine göre işlem başlatılarak Cumhuriyet Savcılığına bildirildiği; ayrıca Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kişisel verilerin, hastane kapsamında sır saklamakla yükümlü bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından paylaşıldığı yanıtları karşısında ilgili kişinin Kuruma yaptığı şikâyet başvurusunun, veri sorumlusundan alınan bilgi ve belgeler ve yukarıda belirtilen hukuki gerekçeler çerçevesinde incelenmesi sonucunda; söz konusu kişisel verilerin Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi kapsamında işlendiği kanaati oluştuğundan, söz konusu şikâyete ilişkin Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına karar verilmiştir.