Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24/12/2018 Tarihli ve 2018/156 Sayılı Karar Özeti


“Yargı mercilerinin görev alanına giren konularla ilgili Kuruma yapılan başvurular hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24/12/2018 Tarihli ve 2018/156 Sayılı Karar Özeti

 

Karar Tarihi : 24/12/2018
Karar No : 2018/156
Konu Özeti : Yargı mercilerinin görev alanına giren konularla ilgili Kuruma yapılan başvurular hakkında

 

İlgili kişinin, adı, soyadı, yerleşim yeri, boy, kilo, tip gibi kişisel bilgilerinin kullanılarak cinsel, siyasi, dini, arkadaşlık vb. içerikli yorumların ve paylaşımların yapıldığı hususu ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yaptığı başvuru hakkında;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 15 inci maddenin (1) numaralı fıkrasında Kurulun, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapacağı; aynı maddenin (2) numaralı fıkrasında ise 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen;

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyen,

b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan,

c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan (dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi) herhangi birini taşımayan

ihbar veya şikâyetlerin incelemeye alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer yandan, Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmekte olup, Türk Ceza Kanununun 136 ncı maddesinde ise kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, kişinin ad-soyadı, yerleşim yeri, boy, kilo, tip gibi kişisel bilgilerinin kullanılarak çeşitli içerikli internet sitelerinde hakkında yorumların ve paylaşımların yapılmasına ilişkin şikayetini içeren ve yargıya intikal etmiş olan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde;

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddenin (2) numaralı fıkrasında 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinde “Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan” ihbar veya şikâyetlerin incelemeye alınmayacağının hükme bağlandığı, şikayete konu iddiaların Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç unsuru barındırdığı ve bunların da bireysel suç niteliğinde olduğu, bu kapsamda ilgili kişi tarafından da konunun yargıya intikal ettirilmiş olduğu dikkate alındığında, söz konusu başvurunun Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine,
  • Öte yandan kişiye verilecek cevapta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kuruma yapılacak başvurularda izlenilmesi gereken yolun hatırlatılmasına

karar verilmiştir.