Madde 75 - Sekretarya

 1. Kurul’un Avrupa Veri Koruma Denetmeni tarafından sağlanan bir sekretaryası bulunur.
 2. Sekretarya görevlerini tamamen Kurul Başkanı’nın talimatları üzerine gerçekleştirir.
 3. Avrupa Veri Koruma Denetmeni’nin bu Tüzük’le Kurul’a verilen görevlerin yerine getirilmesine müdahil olan personeli, Avrupa Veri Koruma Denetmeni’ne verilen görevlerin yerine getirilmesine müdahil olan personelden ayrı raporlama hatlarına tabidir.
 4. Uygun olduğu hallerde, Kurul ve Avrupa Veri Koruma Denetmeni bu maddenin uygulanması ve aralarındaki işbirliği koşullarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan ve Avrupa Veri Koruma Denetmeni’nin bu Tüzük’le Kurul’a verilen görevlerinin yerine getirilmesine müdahil olan personeline uygulanan bir Mutabakat Zaptı hazırlar ve yayımlar.
 5. Sekretarya, Kurul’a analitik, idari ve lojistik destek sağlar.
 6. Sekretarya özellikle aşağıdaki hususlardan sorumludur.
  1. Kurul’un günlük çalışmaları;
  2. Kurul’un üyeleri, Başkanı ve Komisyon arasındaki iletişim;
  3. diğer kuruluşlar ve kamuoyu ile iletişim;
  4. iç ve dış iletişim için elektronik yöntemlerin kullanımı;
  5. ilgili bilgilerin çevirisi;
  6. Kurul’un toplantılarının hazırlanması ve takip edilmesi;
  7. denetim makamları arasındaki ihtilafların çözümüne ilişkin görüşler ve kararların ve Kurul tarafından kabul edilen diğer metinlerin hazırlanması, taslak haline getirilmesi ve yayımlanması.