Madde 73 - Başkan

  1. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve iki başkan yardımcısını salt çoğunluk ile seçer.
  2. Başkan ve başkan yardımcılarının görev süresi beş yıldır ve bir kez yenilenebilir.