Madde 33 - Yürütme

(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.