Madde 32 - Yürürlük

(1) Bu Kanunun;

  • a) 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra,
  • b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.