Madde 10 - Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü

(1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

  • a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  • d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.