Madde 99 - Yürürlük ve uygulama

  1. Bu Tüzük, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı günden sonraki yirminci gün yürürlüğe girer.
  2. Bu Tüzük 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren uygulanır.

Bu Tüzük bütün unsurlarıyla bağlayıcıdır ve tüm üye devletlerde doğrudan uygulanır.